Materi B.Arab HAAL


Sebagaimana namanya, HAAL adalah KEADAAN, atau lebih lengkapnya, isim yg menerangkan keadaan pemilik haal disaat terjadinya suatu kejadian/perbuatan.

Oleh karena itu HAAL mestilah berbentuk ISIM NAKIRAH yg bentuknya sama dg NA'AT, yaitu berbentuk isim faa'il, isim maf'uwl, isim tafdliyl dll (lihat pembahasan NA'AT MAN'UWT).

Sedangkan pemilik haal (SHAAHIB HAAL), mestilah berbentuk ISIM MA'RIFAH, dan inilah yg membedakan susunan HAAL dg NA'AT MAN'UWT nakirah manshuwb.

Contoh :
Ra-ayTu -TH-thifla BAAKIYAN (رأيت الطفل باكيا), saya melihat anak kecil dalam KEADAAN menangis.
Baakiyan = isim nakirah manshuwb, haal.
Ath-thiflu = isim ma'rifah, shaahib haal (pemilik haal).

I'RAAB haal, selalu MANSHUWB. Perhatikan tanda NASHAB dalam isim MUTSANNAA dan JAMA' berikut :.
Jaa-a -TH-thiflaani BAAKIYAYNI (جاء الطفلان باكيَيْنِ).
Jaa-a -L-athfaalu BAAKIYNA (جاء الأطفال باكِيْنَ).

Lalu siapa sajakah yg bisa menjadi SHAAHIB HAAL ?:

1. Faa'il.
Contohnya seperti kalimat diatas : Jaa-a th-thiflu BAAKIYAN (كاء الطفل باكيا).
Kedudukan ATH-THIFLU dalam kalimat adalah sebagai FAA'IL dari fi'il jaa-a dan sekaligus menjadi shaahib haal

Atau : NimTu mustalqiyAN (نمت مستلقيا), saya tidur dalam KEADAAN tengkurap.
Mustalqiyan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaahib haal = faa'il nimTu yaitu, dlamiyr Anaa, isim ma'rifah.

2.Naa-ib el-Faa'il.
Contoh : uhdlira -l-lishshu MAWTSUWQAN (أُحْضِرَ اللص موثوقا), pencuri didatangkan dalam KEADAAN terikat.
Mawtsuwqan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaahib haal = naa-ib el-faa'il uhdhira, yaitu al-lishshu, ma'rifah dg AL.

3. Maf'uwl BiH.
Contoh : seperti kalimat diatas ; ra-ayTu -th-thifla BAAKIYAN.
Atau ; syaaHadTu Muhammadan DLAAHIKAN (شاهدت محمدا ضاحكا), saya menyaksikan Muhammad dalam KEADAAN tertawa.
Dlaahikan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaahib haal = maf'uwl biH yaitu, Muhammad, ma'rifah krn NAMA.

4. Maf'uwl Muthlaq.
Contoh : 'alimTu -l-'ilma SAHLAN (علمت العلم سهلا), saya mengetahui pengetahuan dalam KEADAAN mudah.
SaHlan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaahib haal = maf'uwl muthlaq, al-'ilm, ma'rifah dg AL.

5. Maf'uwl Li-ajliH.
Contoh : darasTu li -l-faa-idati MUJARRADATAN (درست للفائدة مجردة), saya belajar UNTUK tujuan mendapatkan faedah SAJA.
Mujarradatan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaahib haal = maf'uwl li-ajliH yaitu, LI -l-faa-idati, ma'rifah dg AL.

6. Maf'uwl FiyH.
Contoh : amdlayTu -l-laylata KAAMILATAN fiy -l-bahtsi (أمضيت الليلة كاملة في البحث), saya menghabiskan malam SEPENUHNYA dalam penelitian.
Kaamilatan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaahib haal = maf'uwl fiyH alias dlarf zamaan, al-laylah, ma'rifah dg AL.

7. Jaar Majruwr.
Contoh ; mararTu BI Khaliylin JAALISAN (مررت بخليل جالسا), saya melewati Khaliyl dalam KEADAAN duduk.
Jaalisan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaahib haal = Jaar Majruwr yaitu BI Khaliylin, ma'rifah karena NAMA.

8. Mudlaaf IlayH, dg beberapa syarat, diantaranya bahwa, mudlaaf dari mudlaaf IlayH tersebut HARUS merupakan BAGIAN darinya, baik yg tidak dapat dipisahkan atau dapat dipisahkan.
Contoh ; ittabi' millata IbraaHiyma HANIYFAN (اتبع ملة إبراهيم حنيفا), ikutilah agama IbraaHiym dalam KEADAAN lurus.
Haniyfan = isim nakirah manshuwb, haal.
Shaaib haal = mudlaaf ilayH yaitu IbraaHiym, dimana millah merupakan bagian dari IbraaHiym meskipun bisa dipisahkan, ma'rifah karena NAMA.

CATATAN.
Kaedah ASAL nya, Shaahib haal harus berbentuk isim MA'RIFAH dan mendahului haal.
Namun, jika urutannya dibalik, dimana haal mendahului shaahib haal, maka dia boleh NAKIRAH.

Contoh ; hadlara BAAKIYAN thifluN (حضر باكيا طفل).
Baakiyan = haal.
Shaahib haal = nakirah, thifluN.

Atau, kalimat didahului oleh NAFY, NAHY, atau ISTIFHAAM.
Contoh :
NAFY ; MAA hadlara thifluN BAAKIYAN (ما حضر طفل باكيا), TIDAK lah anak kecil hadir dalam KEADAAN menangis.

NaHy ; LAA yahdlur thifluN BAAKIYANYAN (لا يحضرْ طفل باكيا), JANGAN lah anak kecil hadir dalam KEADAAN menangis.

IstifHaam : Hal hadlara thifluN BAAKIYAN ? (هل حضر طفل باكيا), APAKAH anak kecil hadir dalam KEADAAN menangis ?

0 komentar:

Posting Komentar